DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1503 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ K 26/9/22

ÚZ 1503 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ K 26/9/22

ÚZ 1503 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ K 26/9/22
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885433
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 437 Kč
AKČNÍ CENA: 394 Kč
Anotace

V edici "ÚZ" dosud vyšly předpisy z oblasti životního prostředí pod č. 391, 430, 489, 527, 587, 667, 730, 797, 854, 912, 968, 1042, 1102, 1184, 1223, 1277, 1317 a 1422. Toto č. 1503 se od č. 1422 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:Kapitola I - OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - vybraná ustanovení

 • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 123/1998 Sb.Kapitola II - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 • Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 274/2001 Sb.Kapitola III - OCHRANA OVZDUŠÍ
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 201/2012 Sb.

 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 73/2012 Sb.

 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 383/2012 Sb.Kapitola IV - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 114/1992 Sb.

 • Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 115/2000 Sb.Kapitola V - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 334/1992 Sb.Kapitola VI - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
 • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 44/1988 Sb.

 • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1988 Sb.

 • Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 62/1988 Sb.Kapitola VII - ODPADY, OBALY, VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 541/2020 Sb.

 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností – účinnost od 1. 10. 2022

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 542/2020 Sb.

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) – účinnost od 1. 10. 2022

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 157/2009 Sb.

 • Zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí – účinnost od 1. 10. 2022Kapitola VIII - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 100/2001 Sb.Kapitola IX - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 350/2011 Sb.Kapitola X - NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY
 • Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 78/2004 Sb.Kapitola XI - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 224/2015 Sb.Kapitola XII - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 76/2002 Sb.

 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 25/2008 Sb.Kapitola XIII - PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 167/2008 Sb.Kapitola XIV - UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO
 • Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek