DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1464 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD K 1/1/22

ÚZ 1464 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD K 1/1/22

ÚZ 1464 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD K 1/1/22
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885037
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 185 Kč
AKČNÍ CENA: 167 Kč
Anotace

V edici ÚZ dosud vyšel občanský soudní řád a související předpisy pod č. 46, 67, 97, 148, 188, 209, 229, 233, 254 261, 281, 297, 311 335, 353, 385, 425, 447, 464, 488, 499, 525, 559, 575, 605, 658, 682, 713, 714, 740, 780, 834, 893, 926, 970, 999, 1084, 1096, 1142, 1214, 1297, 1366 a 1436. Toto č. 1464 se od č. 1436 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.





Obsah publikace:




 • Přehled občanského soudního řádu

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

 • Vyhláška č. 483/2000 Sb. kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen

 • Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

 • Vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu

 • Zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – vybraná ustanovení

 • Přehled zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

 • Nařízení vlády č. 351/1993 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

 • Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

 • Nařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství

 • Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)

 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

 • Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

 • Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

 • Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

 • Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

 • Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků

 • Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 202/2013 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

 • Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

 • Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek